راهنمای کاربردی محصولات سیفتی باکس

-جراحی راهنمای کاربردی - Safety Box

Safty Box-min راهنمای کاربردی - Safety Box

مدل سیفتی باکسحجم (لیتر)مقطع عرضیابعاد (mm)تعداد در کارتنصفحه محصول
RC Plus2مربع۱۴۸*۱۴۸*۲۰۱۴۸مشاهده محصول
RC Plus3مربع۱۴۸*۱۴۸*۲۳۴۴۸مشاهده محصول
RC Plus4مربع۱۶۷*۱۶۷*۲۵۱۴۸مشاهده محصول
RC Plus5مربع۱۶۷*۱۶۷*۲۹۸۳۶مشاهده محصول
RC Plus6دایره۱۶۷*۱۶۷*۳۸۶۳۰مشاهده محصول
RC Plus7دایره۱۶۷*۱۶۷*۴۹۹۲۰مشاهده محصول
Ra2.5مربع۱۵۵*۱۵۵*۱۹۲۷۲مشاهده محصول
Ra3.5مربع۱۵۵*۱۵۵*۲۲۵۷۲مشاهده محصول
Ra4مربع۲۰۵*۲۰۵*۱۸۷۴۲مشاهده محصول
Ra4.5مربع۱۵۵*۱۵۵*۳۶۰۴۸مشاهده محصول
Ra5.5مربع۲۰۵*۲۰۵*۲۴۸۳۶مشاهده محصول
Ra8.5مربع۲۰۵*۲۰۵*۳۶۳۳۰مشاهده محصول
Ra9.5مربع۲۳۹*۲۳۹*۲۹۰۳۰مشاهده محصول
Ra11.5مربع۲۳۹*۲۳۹*۳۳۹۲۴مشاهده محصول
Rb15مربع۲۵۰*۲۵۰*۲۳۵۱۴مشاهده محصول
Rb22مربع۲۵۰*۲۵۰*۳۳۰۱۲مشاهده محصول
Rb25مربع۲۵۰*۲۵۰*۳۷۰۱۲مشاهده محصول
C Plus1.5دایره۱۵۲*φ۱۰۵۱۶۸مشاهده محصول
C Plus2دایره۱۸۰*φ۱۱۱۹۹مشاهده محصول
C Plus3دایره۱۹۰*φ۱۴۴۹۰مشاهده محصول
C Plus5دایره۳۴۵*φ۱۲۴۵۴مشاهده محصول
Cc7دایره۱۹۵*φ۲۱۸۳۶مشاهده محصول
Cc12دایره۳۰۴*φ۲۰۲۲۴مشاهده محصول
Cd0.5دایره۱۴۳*φ۷۵۱۶۰مشاهده محصول
Cd1.5دایره۱۷۲*φ۱۰۵۱۰۸مشاهده محصول
Cd2دایره۲۰۰*φ۱۱۱۸۱مشاهده محصول
Cd3دایره۱۹۲*φ۱۴۴۷۲مشاهده محصول
Cd5دایره۳۵۰*φ۱۲۴۴۵مشاهده محصول
XL26.3مستطیل۶۶۰*۱۹۰*۲۳۰۶مشاهده محصول
P0.3مستطیل۸۵*۳۵*۱۵۰۱۵۰مشاهده محصول
P0.08مستطیل۹۶*۲۵*۵۶۳۰۰مشاهده محصول