راهنمای کاربردی محصولات سیفتی باکس

نخ جراحی

مدل سیفتی باکسحجم (لیتر)مقطع عرضیابعاد (mm)تعداد در کارتنصفحه محصول
RC Plus2مربع148*148*20148مشاهده محصول
RC Plus3مربع148*148*23448مشاهده محصول
RC Plus4مربع167*167*25148مشاهده محصول
RC Plus5مربع167*167*29836مشاهده محصول
RC Plus6دایره167*167*38630مشاهده محصول
RC Plus7دایره167*167*49920مشاهده محصول
Ra2.5مربع155*155*19272مشاهده محصول
Ra3.5مربع155*155*22572مشاهده محصول
Ra4مربع205*205*18742مشاهده محصول
Ra4.5مربع155*155*36048مشاهده محصول
Ra5.5مربع205*205*24836مشاهده محصول
Ra8.5مربع205*205*36330مشاهده محصول
Ra9.5مربع239*239*29030مشاهده محصول
Ra11.5مربع239*239*33924مشاهده محصول
Rb15مربع250*250*23514مشاهده محصول
Rb22مربع250*250*33012مشاهده محصول
Rb25مربع250*250*37012مشاهده محصول
C Plus1.5دایره152*φ105168مشاهده محصول
C Plus2دایره180*φ11199مشاهده محصول
C Plus3دایره190*φ14490مشاهده محصول
C Plus5دایره345*φ12454مشاهده محصول
Cc7دایره195*φ21836مشاهده محصول
Cc12دایره304*φ20224مشاهده محصول
Cd0.5دایره143*φ75160مشاهده محصول
Cd1.5دایره172*φ105108مشاهده محصول
Cd2دایره200*φ11181مشاهده محصول
Cd3دایره192*φ14472مشاهده محصول
Cd5دایره350*φ12445مشاهده محصول
XL26.3مستطیل660*190*2306مشاهده محصول
P0.3مستطیل85*35*150150مشاهده محصول
P0.08مستطیل96*25*56300مشاهده محصول