رول ملحفه روکشیست که روی تخت های بیمارستان یا کلینیک ها و یا مراکز درمانی انداخته می شود که باعث جلوگیری از انتقال بیماری ها و باکتری و هر نوع خطر دیگری می شود. زمانی که بیماران وارد مراکز درمانی می شوند ممکن است ناقل هر نوع باکتری یا آلودگی باشند و باعت آلودگی محیط نیز شوند. جدا از این مطلب بیمارانی که خون ریزی ، بیماری های عفونی و .. . دارند به کمک این ملحفه ها از خطرات جلوگیری می شود این محصول در ۲ نوع یکبار مصرف و قابل شست و شو می باشند و که در صورت یکبار مصرف بودن مسئولین موظفند آنها را بعد از هر بار مصرف تعویض کرده و در صورت قابل شست و شو بودن ، بعد از هربار مصرف باید شست و شو و استرلیزه شوند رول های ملحفه برای استرلیزه بودن و راحت بودن مورد استفاده قرار می گیرد که انواع آن شامل رولهای به عرضهای مختلف و معمولا به عرض رول ۶۰سانتی متر،۶۵ سانتی متر،۸۰ سانتی متر و طول های متفاوت و براساس سفارش مشتری می باشد.